Hållbarhet

Vår hållbarhetsstrategi omfattar miljömässig och social hållbarhet såväl som god företagsstyrning (ESG). Våra hållbarhetsmål påverkar vår verksamhet genom vår uppförandekod, företagspolicyer och riktlinjer.

För oss är hållbarhet även att vara transparanta i kommunikationen om vår utveckling. Vi har etablerat ett hållbarhetsprogram och mål på företagsnivå. Även om vi har mycket arbete framför oss så driver vi målmedvetet vårt hållbarhetsarbete framåt för att skapa påverkande, mätbara och trovärdiga resultat redan inom en snar framtid.

Vastuullisuus ja turvallisuus Alltimella
Vastuullisuus ja turvallisuus Alltimella

Miljö

Som verksamma inom en fordonsintensiv bransch är vi medvetna om vårt ansvar för en koldioxidneutral framtid. Vi tror att effektivisering och investeringar i programvara, arbetsverktyg och utrustning är avgörande för att driva vår miljömässiga hållbarhet framåt. Att minska utsläppen från vår fordonsflotta, vår utrustning och våra anläggningar har störst inverkan på att minska vårt koldioxidavtryck. Vi beaktar dock hela vår värdekedja när vi mäter vårt avtryck.

Social hållbarhet

Våra medarbetare är ett fokusområde i vår strategi. Det är viktigt för oss att erbjuda en säker arbetsmiljö och utrustning för alla. Vi utvecklar aktivt ledarskapet hos våra chefer och strävar efter att skapa en arbetsplats som värdesätter välmående, säkerhet och personlig utveckling. Vi kräver likabehandling, inkludering och respektfull behandling av våra anställda, vilket bidrar till ökad trivsel bland våra medarbetare och ett starkare lagarbete.

Styrelse

Vår verksamhet måste vara lönsam, konkurrenskraftig och i ständig utveckling även i framtiden. Genom att säkerställa lönsamhet och långsiktig utveckling bidrar vi med en positiv inverkan på samhället där vi erbjuder stabil sysselsättning och karriärmöjligheter. Alltime Group är engagerat i att förhindra korruption, mutor och skatteflykt. Vi är även engagerade i FN:s Global Compact-initiativ och tar hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter, etiskt arbetsliv, miljö och anti-korruption i vår verksamhet.

Säkerhet

Var och en av våra anställda ska kunna återvända hem säkert varje dag. Säkerhet är en grundläggande värdering för oss, men också en viktig affärsdrivare. Personligt välmående och låg sjukfrånvaro har en direkt påverkan på våra resultat. Det är ytterligare en anledning för oss att säkerställa en rättvis, säker och hälsosam arbetsmiljö med en kompetent ledning, baserad på arbetsgivarens och arbetstagarens delade ansvar. Att sträva efter noll olyckor är vårt mest centrala säkerhetsmål. Vi följer regelbundet utvecklingen och orsakerna till olyckor och incidenter och kan på så sätt mäta och utveckla vår säkerhetskultur. Vi mäter även vår utveckling genom regelbundna medarbetarundersökningar om välmående.

Visselblåsare
Gå till vår visselblåsarkanal
Visselblåsare
Alltime - me hoidamme tämän
Om oss
Läs mer om Alltimes historia och bakgrund
Om oss